بنظرتون فعالیت سایت چطوره؟
(8.013%) 288
بسیار خوب
(0.779%) 28
خوب
(0.222%) 8
معمولی
(0.139%) 5
ضعیف
(90.84%) 3265
بسیار ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 3594