بنظرتون فعالیت سایت چطوره؟
(8.036%) 289
بسیار خوب
(0.778%) 28
خوب
(0.222%) 8
معمولی
(0.139%) 5
ضعیف
(90.82%) 3266
بسیار ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 3596